Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Image

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 23.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Teknisen Kaupan Liitto ry, Eteläranta 10, 00130 Helsinki
puh                     +358 9 6824 130
e-mail                tekninen.kauppa [at] tekninen.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Asiamies, yhteyspäällikkö Jan Sucksdorff
puh                     +358 9 6824 1326
e-mail                jan.sucksdorff [at] tekninen.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsen- ja sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yhdistyksen jäsenyyden kautta muodostuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sidosryhmien osalta myös asiakassuhde tai henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito jäsenistöön, jäsenyyteen liittyvien palvelujen käyttöoikeuksien hallinta, asiakassuhteen ylläpito sekä yhteydet potentiaalisiin jäseniin ja sidosryhmiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja em. organisaatioiden palveluksessa olevien henkilöiden osalta ovat: henkilön nimi, asema tai tehtävä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), osallistumiset yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä luottamustoimet yhdistyksessä.

Tietoja säilytetään rekisterissä aktiivisina pääsääntöisesti niin kauan, kuin henkilö on yhdistyksen jäsenorganisaation palveluksessa. Tietoja tapahtumaosallistumisista ja luottamustehtävistä säilytetään kuitenkin kymmenen vuoden ajan mm. kilpailulainsäädäntöön liittyvistä syistä.

Sidosryhmien osalta tietoja säilytetään niin kauan, kun ao. henkilö on kyseisen organisaation palveluksessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenorganisaatioilta, henkilön oman pyynnön tai tapahtumailmoittautumisten kautta.

Sidosryhmärekisterin tiedot saadaan sidosryhmäorganisaatiolta, julkisista lähteistä, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, poikkeuksena tästä ovat henkilötietojen käsittelijöinä yhdistykseen sopimussuhteessa toimivat yritykset. Tietoja voidaan rajoitetusti julkaista esimerkiksi koulutuksien tai vastaavien tapahtumien yhteydessä, jos asiasta on sovittu ao. henkilön kanssa.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja tallentavien palvelimien tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Selosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.